Open Khabar
inside Article Bleow Menu Single Page

कोरोनाविरूद्धको चिनियाँ खोपको दोस्रो डोज आजदेखि, कहाँ गएर लगाउने ? (सूचीसहित)

NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA - DECEMBER 16, 2020: A medical worker during COVID-19 vaccination with the EpiVacCorona vaccine developed by Novosibirsk's Vector State Research Center of Virology and Biotechnology at a vaccination center of the Toguchin central district hospital. The first ones to get the vaccine are members of the medical staff and community workers. Kirill Kukhmar/TASS Ðîññèÿ. Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü. Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê âî âðåìÿ âàêöèíàöèè îò êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè âàêöèíîé "ÝïèÂàêÊîðîíà", ðàçðàáîòàííîé íîâîñèáèðñêèì íàó÷íûì öåíòðîì "Âåêòîð", â ïðèâèâî÷íîì êàáèíåòå ïîëèêëèíèêè ïðè Òîãó÷èíñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöå. Ïåðâûìè ïðèâèâàþòñÿ ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë è ðàáîòíèêè ñîöèàëüíûõ ñëóæá. Êèðèëë Êóõìàðü/ÒÀÑÑ

काठमाडौं,कोरोना भाइरसविरुद्धको चिनियाँ खोप ‘भेरोसेल’ को दोस्रो डोज आजदेखि लगाइँदै छ ।

आज बिहान १० बजेदेखि प्रारम्भ हुने खोप अभियानका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ३२ वटै वडामा खोप केन्द्र तोकेको छ ।

Before Header

यो खोप अभियान जेठ ११ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । केही दिनअघि महानगरपालिकाले खोप केन्द्र र समन्वयकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्दै चैत २५ देखि वैशाख १५ गतेसम्म भेरोसेलको पहिलो मात्र लगाएका १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई दोस्रो मात्राको खोप दिने सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

दोस्रो डोज खोप लगाउन जानेले फोटोसहितको परिचयपत्र तथा पहिलो डोजको खोप लगाएको कार्ड देखाएपछि पायक पर्ने जुनसुकै खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सकिने जनाइएको छ ।

यी हुन् खोप केन्द्र

Before Samachar
थप समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस

Your email address will not be published.