Open Khabar
inside Article Bleow Menu Single Page

काठमाडौंमा आइतबारदेखि सर्वसाधारणलाई कोभिड १९ को खोप दिँदै, कुन क्षेत्रका नागरिक कहाँ जाने (सुचनासहित)

NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA - DECEMBER 16, 2020: A medical worker during COVID-19 vaccination with the EpiVacCorona vaccine developed by Novosibirsk's Vector State Research Center of Virology and Biotechnology at a vaccination center of the Toguchin central district hospital. The first ones to get the vaccine are members of the medical staff and community workers. Kirill Kukhmar/TASS Ðîññèÿ. Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü. Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê âî âðåìÿ âàêöèíàöèè îò êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè âàêöèíîé "ÝïèÂàêÊîðîíà", ðàçðàáîòàííîé íîâîñèáèðñêèì íàó÷íûì öåíòðîì "Âåêòîð", â ïðèâèâî÷íîì êàáèíåòå ïîëèêëèíèêè ïðè Òîãó÷èíñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöå. Ïåðâûìè ïðèâèâàþòñÿ ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë è ðàáîòíèêè ñîöèàëüíûõ ñëóæá. Êèðèëë Êóõìàðü/ÒÀÑÑ

काठमाडौं, काठमाडौंका ३२ वटा वडामा बसोबास गर्ने ५५ वर्ष माथि उमेरका जेष्ठ नागरिकहरु, महाविद्यालयका प्राध्यापकहरु, विद्यालयका शिक्षक÷कर्मचारी र सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सह–चालकहरुलाई दोस्रो चरणको कोभिड १९ को खोप आइतबारदेखि लगाउने भएको छ ।

खोप लगाउने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सुचना मार्फत जानकारी दिएको हो । खोपका लागि विभागले १५ वटा केन्द्र तोकेको छ ।

 

Before Header
Sport.indd
Before Samachar
थप समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस

Your email address will not be published.