Open Khabar
inside Article Bleow Menu Single Page

१० लाख कोरोना खोप आज आइपुग्ने

NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA - DECEMBER 16, 2020: A medical worker during COVID-19 vaccination with the EpiVacCorona vaccine developed by Novosibirsk's Vector State Research Center of Virology and Biotechnology at a vaccination center of the Toguchin central district hospital. The first ones to get the vaccine are members of the medical staff and community workers. Kirill Kukhmar/TASS Ðîññèÿ. Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü. Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê âî âðåìÿ âàêöèíàöèè îò êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè âàêöèíîé "ÝïèÂàêÊîðîíà", ðàçðàáîòàííîé íîâîñèáèðñêèì íàó÷íûì öåíòðîì "Âåêòîð", â ïðèâèâî÷íîì êàáèíåòå ïîëèêëèíèêè ïðè Òîãó÷èíñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöå. Ïåðâûìè ïðèâèâàþòñÿ ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë è ðàáîòíèêè ñîöèàëüíûõ ñëóæá. Êèðèëë Êóõìàðü/ÒÀÑÑ

काठमाडौं, माघ ८ । नेपाल सरकारको पहलमा भारत सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आज ९बिहीबार० काठमाडौं आइपुग्दै छ । सो खोप जोखिममा खटिएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप लगाउन स्वास्थ्यकर्मीको विवरण संकलन गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालमा काम गर्ने सहयोगी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, पालिकाका सफाइकर्मी, शव व्यवस्थापनमा खटिएकालाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी छ ।

Before Header

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित खोप सल्लाहकार समितिका संयोजकसमेत रहेका खोपविज्ञ डा। श्यामराज उप्रेतीका अनुसार भारतबाट अनुदानमा ल्याइने कोभिसिल्ड भ्याक्सिन प्रत्येक व्यक्तिलाई दुई मात्रा दिइन्छ ।

उनले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई दुई मात्रा कम्तीमा चार हप्ताको फरकमा लगाउनुपर्छ । एकपटकमा ०।५ एमएल मात्रा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’ यो खोप व्यक्तिको पाखुरामा लगाइन्छ ।

खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र तयारी अवस्थामा छ । खोप लगाउने ठाउँमा खोप लगाइसकेपश्चात् सो व्यक्तिलाई आधा घण्टा निगरानीमा राखिनेछ । अवाञ्छित घटना घटे सम्बन्धित अस्पतालमा उपचार केन्द्र निर्धारण गरिने बताइएको छ ।राजधानी दैनिकबाट

Before Samachar
थप समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस

Your email address will not be published.