Open Khabar
inside Article Bleow Menu Single Page

आन्तरिकसँगै भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाको उडान रोक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

sf7df8f}F, @^ k';M k|d cf]nLaf6 /fli6«o;ef a}7s ;Daf]wg k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL ;+3Lo ;+;b ejg gofF afg]Zj/df cfOtaf/ a;]sf] /fli6«o;efsf] a}7snfO{ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

काठमाडौं, सरकारले आन्तरिक हवाइ उडान र केही अन्तर्राष्ट्यि उडान रोक्ने निर्णय गरेको छ । आज (आइतबार) साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले रिपोर्टर्स नेपाल डटकमलाई जानकारी दिए । उ

नकाअनुसार बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर आन्तरिक उडानसहित भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाको उडान पनि रोक्ने निर्णय छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनेबारे पनि जानकारी गराएका थिए । ती मन्त्रीका अनुसार बजेट अधिवेशन भने बोलाईएको होईन् ।

Before Header

उनले भनेका छन्–‘बजेट अधिवेशन भनेर बोलाईएको होईन, प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने भन्नुभएको छ।’

Before Samachar
थप समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस

Your email address will not be published.